مقالات علمی-پژوهشی داخلی و بین المللی

مقالات علمی – پژوهشی داخلی و بین المللی دکتر

 1. تاثیر قیمت گذاری و تبلیغات بر رقابت بین تولید کننده و خرده فروش با وجود فروش مستقیم، پژوهش های مهندسی صنایع در سیستم ها تولید – دانشگاه ابوعلی سینا، زمستان 1400
 2. تحقیق آمیخته پیرامون راهبردهای آموزش عالی در تجاری سازی دانش به منظور پاسخگویی به نیازهای جامعه در واحدهای جامع و بسیار بزرگ دانشگاه آزاد اسلامی، فصلنامه علمی – پژوهشی سبک زندگی اسلامی با محوریت سلامت، تابستان 1400
 3. طراحی مدلی برای پاسخگویی آموزش عالی به نیازهای جامعه امروز با رویکرد تجاری سازی دانش، فصلنامه علمی-پژوهشی توسعه ی آموزش جندی شاپور، تابستان 1400
 4. کاربست الگوی کارآفرینی با رویکرد آینده پژوهی در عصر متاورس در شرکت های دانش بنیان در حوزه فناوری اطلاعات، فصلنامه علمی – پژوهشی سبک زندگی اسلامی با محوریت سلامت، تابستان 1402
 5. تبیین مدل کارآفرینی در عصر متاورس با رویکرد آینده پژوهی (مورد مطالعه: شرکت های دانش بنیان در حوزه فناوری اطلاعات)، فصلنامه علمی-پژوهشی توسعه ی آموزش جندی شاپور، تابستان 1402

6. a review of the effect of entrepreneurial orientation of business performance based on the role of sustainable entrepreneurship orientation and its outcomes, journal of educational sociology, 2022

7. investigation the impact of entrepreneurial orientation on company performance considering the role of sustainable entrepreneurial orientation and its consequences, Iranian journal of educational sociology, 2020.

8. mixed research of establishing of an entrepreneurial model with a future research approach in the metaverse era in knowledge-based companies in the field of information technology, journal of educational sociology, 2023.

9. analyzing the effectiveness of the marketing strategies, market orientation, and entrepreneurship of company performance through the mediating role of entrepreneurial marketing, global entrepreneurship, 2023.

مقالات کنفرانسی ملی

 1. بررسی جهت گیری کارآفرینانه و قابلیت های بازاریابی بر عملکرد سرمایه گذاری های جدید شرکت، سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و حسابرسی پویا، تابستان 1397
 2. بررسی تاثیر دانش کسب شده از شبکه های اجتماعی جهت گیری بازار بر استراتژی نوآوری نام تجاری از طریق نقش میانجی گرانه قابلیت استراتژیک رسانه های اجتماعی، ششمین همایش ملی مدیران فناوری اطلاعات، تابستان 1397
 3. عوامل موثر بر توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات و تجارت الکترونیک بر رشد اقتصادی شرکت های کارآفرین، دومین کنفرانس ملی فناوری های نوین در مهندسی برق و کامپیوتر، زمستان 1397
 4. بررسی نقش سواد رسانه ای خانواده بر کاهش آسیب های اجتماعی و فرهنگی رسانه های اجتماعی، دومین همایش بین المللی سواد رسانه ای و اطلاعاتی با موضوع خانواده، زمستان 1397.
 5. بررسی تاثیر ویژگی های شخصیتی کارآفرینانه بر عملکرد مالی کسب و کارها با توجه به نقش میانجی بازاریابی پایدار، نهمین کنفرانس بین المللی ترفندهای مدیریت، حسابداری، اقتصاد و بانکداری با رویکرد کسب و کار، تابستان 1400
 6. بررسی اثرات مثبت و منفی انقلاب اطلاعات و رسانه بر رفتار اجتماعی نوجوانان و جوانان، نهمین کنفرانس بین المللی ترفندهای مدیریت، حسابداری، اقتصاد و بانکداری با رویکرد کسب و کار، تابستان 1400
 7. بررسی جهت گیری کارآفرینانه و قابلیت های بازاریابی بر عملکرد سرمایه گذاری های جدید شرکت، سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و حسابرسی پویا، تابستان 1397
 8. بررسی تاثیر دانش کسب شده از شبکه های اجتماعی جهت گیری بازار بر استراتژی نوآوری نام تجاری از طریق نقش میانجی گرانه قابلیت استراتژیک رسانه های اجتماعی، ششمین همایش ملی مدیران فناوری اطلاعات، تابستان 1397.
 9. عوامل موثر بر توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات و تجارت الکترونیک بر رشد اقتصادی شرکت های کارآفرین، دومین کنفرانس ملی فناوری های نوین در مهندسی برق و کامپیوتر، زمستان 1397.
 10. بررسی نقش سواد رسانه ای خانواده بر کاهش آسیب های اجتماعی و فرهنگی رسانه های اجتماعی، دومین همایش بین المللی سواد رسانه ای و اطلاعاتی با موضوع خانواده، زمستان 1397
 11. بررسی تاثیر ویژگی های شخصیتی کارآفرینانه بر عملکرد مالی کسب و کارها با توجه به نقش میانجی بازاریابی پایدار، نهمین کنفرانس بین المللی ترفندهای مدیریت، حسابداری، اقتصاد و بانکداری با رویکرد کسب و کار، تابستان 1400.
 12. بررسی اثرات مثبت و منفی انقلاب اطلاعات و رسانه بر رفتار اجتماعی نوجوانان و جوانان، نهمین کنفرانس بین المللی ترفندهای مدیریت، حسابداری، اقتصاد و بانکداری با رویکرد کسب و کار، تابستان 1400