حضور گروه بین المللی پارس(در نمایشگاه کیش اینوکس)
نمایش ویدیو درباره نمایشگاه کیش اینوکس پارس پندار نهاد

معرفی مجموعه پارس پندار نهاد

نمایش ویدیو درباره معرفی گروه بین المللی پارس پندار نهاد

معرفی راه پارسی کانادا

نمایش ویدیو درباره معرفی راه پارسی کانادا

جشن 15 سالگی پارس

نمایش ویدیو درباره جشن پانزده سالگی پارس پندار نهاد با حضور دکتر ماکان آریا پارسا

سخنرانی دکتر ماکان آریاپارسا(در جشن 15 سالگی پارس)

نمایش ویدیو درباره شرط اصلی طوفان فکری از منظر دکتر ماکان آریا پارسا
حضور دکتر ماکان آریا پارسا( در جشن 15 سالگی پارس)
نمایش ویدیو درباره جشن 15 سالگی پارس پندار نهاد تهران
مصاحبه دکتر ماکان آریا پارسا( با رسانه تصویری فردای اقتصاد)
نمایش ویدیو درباره مصاحبه دکتر ماکان آریا پارسا با رسانه فردای اقتصاد

سخنرانی دکتر ماکان آریا پارسا(در جشن 15 سالگی پارس)

نمایش ویدیو درباره ماراتن موفقیت از نگاه دکتر ماکان آریا پارسا

سخنرانی دکتر ماکان آریا پارسا(در جشن پارس تهران)

نمایش ویدیو درباره غلبه بر ضعف ها از نگاه دکتر ماکان آریا پارسا

سال 1401 مبارک

پخش ویدیو

سالی (1400) که گذشت

پخش ویدیو

دکتر ماکان آریا پارسا(کارگاه هدف گذاری درآخرین روز ازسال 1400)

پخش ویدیو

سخنرانی جناب آقای دکتر ماکان آریا پارسا (اختتامیه هفته کارآفرینی)

پخش ویدیو

اختتامیه هفته کارآفرینی

پخش ویدیو