توانمندی‌های شخصی، برآیند سال‌ها تجریه، یادگیری و آموزش افراد است. یک مدیر موفق و یک رهبر کسب وکار، دائماً باید در حال یادگیری و گسترش دانش و مهارت‌های خود باشد تا با بحران‌های احتمالی مواجه شده و تصمیمات درستی بگیرد.

مدیر کسب وکاری که به فکر یادگیری مستمر نباشد، محکوم به شکست است و مدیری که بدون غرور و با متانت به دنبال یادگیری است، همواره یک سر و گردن از سایر رقبا بالاتر خواهد بود.

در این صفحه مهم ترین توانمندی‌های شخصی دکتر ماکان آریا پارسا، کارآفرین جوان و موفق ایرانی را مشاهده می‌کنید:

توانمندی های شخصی

  1. مشاور مدیریت و بازاریابی و فروش
  2. انجام پروژه های بازرگانی و فروش و بازاریابی
  3. استقرار استاندارد های مدیریت کیفیت در سازمان ها
  4. انجام پروژه های مربوط به حوزه آموزش عالی
  5. انجام پروژه های مرتبط با مذاکرات و ارتباطات
  6. انجام پروژه های مدیریت پروژه