زهرا علائی, نویسنده در وبسایت رسمی دکتر ماکان آریا پارسا