تیم تولید محتوا, نویسنده در وبسایت رسمی دکتر ماکان آریا پارسا