رسالت و مسئولیت اجتماعی یک کارآفرین موفق، انتقال تجربیات و دانسته‌های خود به دیگران با فروتنی است. نگارش، چاپ و انتشار کتاب یکی از بهترین روش‌های انتقال دانش و تجربه به نسل‌های بعد و سایر کسانی است که آرزوی کارآفرین شدن و موفقیت دارند.
دکتر آریا پارسا با وجود مشغله فراوان، ترجمه و تألیف کتاب را جزو اصلی‌ترین وظایف خود می‌داند و در این صفحه می‌توانید ببینید که در ترجمه و تألیف کتاب‌ها چه فعالیت‌هایی انجام داده است:

دکتر ماکان آریا پارسا و کتاب فراتر از استراتژی

دکتر ماکان آریا پارسا و کتاب مذاکره با دستان خالی

کتاب توهم باهوشی دکتر ماکان آریا پارسا

دکتر ماکان آریا پارسا و کتاب مذاکره با دستان خالی

معرفی کتاب استوار دکتر ماکان آریا پارسا

کتاب بازاریابی کسب و کار اسلامی دکتر ماکان آریا پارسا

کتاب آسایش در آرامش دکتر ماکان آریا پارسا

معرفی کتاب های دکتر ماکان آریا پارسا